Cele projektu

  • Celem projektu jest przekształcenie Instytutu w nowocześnie i kompleksowo zinformatyzowany ośrodek badawczy dostosowany do standardów europejskich i światowych.

 

  • Rozbudowa infrastruktury ma na celu wprowadzenie innowacyjnych technologii opartych o aplikacje informatyczne ukierunkowane na wizualizację i interaktywne uczestnictwo w trakcie prowadzonych badań laboratoryjnych.

 

  • Projekt wpisuje się w program zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz budową społeczeństwa informacyjnego.

 

  • Efektem projektu będzie rozwój potencjału naukowo-badawczego jednostki poprzez komputeryzację i usprawnienie wybranych procesów badawczych, a także wzrost jej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym.

 

 

Cel projektu


Celem projektu jest przekształcenie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie w nowocześnie i kompleksowo zinformatyzowany ośrodek badawczy stosowny do standardów europejskich i światowych. Proces ten będzie odbywać się poprzez rozbudowę w pierwszej kolejności infrastruktury sieciowej zapewniając bezprzewodowy, a tam gdzie będzie to korzystniejsze szerokopasmowy dostęp do Internetu, następnie wyposażenie Instytutu w nowoczesne serwery o wysokiej mocy obliczeniowej. Rozbudowa tej infrastruktury ma na celu wprowadzenie innowacyjnych technologii opartych o aplikacje informatyczne ukierunkowanych na wizualizację i interaktywne uczestnictwo w trakcie prowadzonych badań laboratoryjnych (np. obserwacje eksperymentów i badań online, telekonferencje). Dodatkowo planuje się stworzenie odpowiedniej struktury informatycznej ukierunkowanej na rozwój zasobów wiedzy w postaci cyfrowej poprzez utworzenie cyfrowej biblioteki i zdigitalizowanie zbiorów bibliotecznych oraz zapewnienie dostępu do światowych baz publikacji naukowych. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze organizacyjnym poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem. Planuje się też uruchomienie specjalistycznego serwisu internetowego poświęconego wszelkim zagadnieniom (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru badań i rozwoju) dotyczącym branży odlewniczej w Polsce i na świecie. Projekt wpisuje się w program zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz budową społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym celem wnioskodawcy, jako podstawowej jednostki naukowej powołanej na potrzeby branży odlewniczej jest zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego polskiego odlewnictwa poprzez zaprojektowanie wirtualnego muzeum odlewnictwa. Efektem projektu będzie rozwój potencjału naukowo badawczego jednostki poprzez komputeryzację i usprawnienie wybranych procesów badawczych, a także wzrost jej pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym. Powstała dzięki realizacji projektu odpowiednio rozwinięta infrastruktura informatyczna zapewni w przyszłości stosowanie bardziej zaawansowanych technologicznie aplikacji.

 

 

Opis projektu


Wprowadzenie do obszaru badań naukowych zaawansowanych systemów i aplikacji informatycznych jest niezbędne w dobie globalnego rozwoju technologii ICT. Jest też warunkiem konkurencyjności jednostek naukowo-badawczych na rynku międzynarodowym. Zaproponowane w niniejszym projekcie kompleksowej informatyzacji rozwiązania stanowią kanon realizacji strategii „Programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013". Wnioskodawca zaplanował 5 głównych etapów projektu, logicznie powiązanych ze sobą. W pierwszej kolejności przewiduje się modernizację istniejącej infrastruktury sprzętowo-sieciowej Instytutu poprzez zakup nowoczesnych serwerów spełniających podwyższony standard wymogów w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej pojemności obliczeniowej oraz poprzez zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu. Po unowocześnieniu bazy informatycznej planuje się uruchomienie dostępu do światowych baz danych elektronicznych czasopism naukowych, następnie utworzenie cyfrowej biblioteki i digitalizację księgozbiorów. Konsekwencją realizacji tych zamierzeń będą nowocześnie zaprojektowane kompleksowe bazy danych zawierające wyselekcjonowane treści literaturowe w zakresie branży odlewniczej, zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju (nowoczesne technologie, trendy, informacje ekonomiczne itp.). Jako efekt realizacji tego etapu projektu planuje się utworzenie serwisu internetowego w pełni poświęconego zagadnieniom branży odlewniczej, do którego transferowane będą opisane wcześniej informacje z już istniejących baz danych oczywiście z poszanowaniem praw autorskich i zwiększonych wymogów w zakresie bezpieczeństwa przechowywania informacji. Dodatkowo przewiduje się wyposażenie opisanego wyżej portalu internetowego w interfejs umożliwiający wypełnianie online obowiązkowych dla przedsiębiorstw ankiet statystycznych (informacje o wielkości produkcji, zatrudnieniu, eksporcie, itp.). Zapewnienie dostępu do światowych baz wiedzy, a następnie jej transferu do otoczenia branży (odlewnie, inne jednostki naukowe działające w obszarze odlewnictwa, dostawcy, odbiorcy itp.) umocni konkurencyjną pozycję Instytutu w branży i przyczyni się do zwiększenia jakości wykonywanych prac naukowo-badawczych i rozwojowych. Dostęp do nowej wiedzy zaowocuje dalszą konsekwencją unowocześniania procesów badawczych. W związku z czym wnioskodawca planuje wirtualizację wybranych technik badawczych stosowanych w posiadanym Zespole Laboratoriów Badawczych oraz Centrum Badań Wysokotemperaturowych poprzez zapewnienie możliwości interaktywnego uczestnictwa w trakcie badań i eksperymentów, odbywania telekonferencji oraz trójwymiarowej wizualizacji wybranych procesów badawczych. Będzie to możliwe dzięki rozmieszczeniu systemu kamer, projektorów, ekranów oraz innych urządzeń do transmisji 3D, wyposażeniu stanowiska do zdalnego sterowania tymi procesami z opcją ich rejestracji (tworzenie filmów instruktażowych, weryfikacja technologii odlewniczych). Pomyślne wdrożenie takich rozwiązań zapewni zespołom badawczym Instytutu uczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych przez uznane na świecie instytucje naukowe działające w branży odlewniczej w krajach wysokorozwiniętych, głównie w USA i Japonii. Dodatkowym zamierzeniem wnioskodawcy jest wniesienie wkładu w ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i uruchomienie wirtualnego muzeum odlewnictwa pod roboczą nazwą „Metal w historii człowieka". W tym zakresie przewiduje się zeskanowanie obiektów muzealnych przy zastosowaniu technik 3D, a następnie zaprojektowaniu „multimedialnego spaceru" po unikalnych zbiorach muzealnych reprezentujących historię odlewnictwa na przestrzeni wieków. Wnioskodawca w ramach projektu przewiduje także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze organizacyjnym. W tym zakresie planuje się wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Instytutem, wyposażonego w nowoczesne zintegrowane moduły finansowo-księgowe, budżetowania, business intelligence oraz wspomagające zarządzanie systemem jakości.

 

 

Uzasadnienie projektu

 

Realizacja projektu podyktowana jest koniecznością sprostania stale wzrastającym wymogom w zakresie kanonu prowadzenia badań naukowych w świetle rozwoju technologii ICT. Chcąc zachować konkurencyjną pozycję, a jednocześnie zmniejszać dystans dzielący wnioskodawcę od wiodących w świecie instytucji naukowych należy doskonalić technologie prowadzenia badań naukowych. Udoskonalenia te w przypadku wnioskowanego projektu to zaawansowane aplikacje i systemy informatyczne umożliwiające wirtualizację i wizualizację procesów badawczych, dostęp do światowej bazy informacji naukowej i jej przetwarzanie, innowacje w dziedzinie technik zarządzania instytutem badawczym. Aby te zamierzenia zrealizować wnioskodawca musi dokonać znacznej modernizacji już istniejącej bazy informatycznej, albowiem jej stan, stopień zużycia i brak możliwości stosowania zaawansowanych systemów zabezpieczeń uniemożliwia zastosowanie nowych rozwiązań i obwarowanym licznymi zabezpieczeniami dostępie do istniejących baz danych. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że Instytut Odlewnictwa jest jedyną krajową jednostką badawczą powołaną do obsługi branży odlewniczej spoczywa na nim obowiązek integracji różnych informacji nie tylko ze świata odlewniczego, ale i pokrewnych i tworzenia skutecznej skondensowanej informacji, a więc dystrybucja zasobów wiedzy. Ma to przede wszystkim na celu zwiększenie mobilności tej wiedzy w aspekcie jej praktycznego wykorzystania. Dzięki zastosowaniu przedstawionych tu nowatorskich w polskiej przestrzeni naukowej rozwiązań umocni się pozycja konkurencyjna polskiej nauki. Należy zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że stale wzrastające zapotrzebowanie na informacje wypływa w największym stopniu z sektora przedsiębiorstw - informacje statystyczne, ekonomiczne, trendy rozwojowe, kierunki rozwoju technologii. Jak zatem widać spektrum realizacji projektu jest niezwykle szerokie, co dodatkowo uwypukla potrzebę jego realizacji.

 

 


Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.funduszeeuropejskie.gov.pl